logo's

bijeenkomsten van het FNV EOR Netwerk

De informatie die wordt verstrekt (presentaties, etc.) en uitgewisseld tijdens de platformbijeenkomsten moet zo goed mogelijk kunnen worden benut door de deelnemers. Op deze pagina hebben we daarom alle beschikbare presentaties en aanverwante documenten vermeld per platformbijeenkomst (van nieuw naar oud).

25 januari 2024

Publicatie herziening EOR-richtlijn

Na jarenlang aandringen van de FNV en haar Europese zusterbonden komt de Europese Commissie deze week eindelijk met een voorstel voor een herziening van de richtlijn Europese ondernemingsraden. De huidige richtlijn, nog afkomstig uit 2009, waarin de rechten van werknemers op informatie en raadpleging zijn vastgelegd, schoot flink tekort en was toe aan herziening. Steeds meer Nederlanders werken voor buitenlandse multinationals en hebben dus te maken met bedrijfsbeslissingen die over de grens genomen worden. Europese ondernemingsraden zijn daarom cruciaal om de democratie op de werkvloer te versterken en om zeker te stellen dat werknemers inspraak hebben bij belangrijke beslissingen.
(Ontleend aan Nieuwsbrief FNV Europa/Internationaal van 25 januari 2024)

Het herzieningsvoorstel van de Europese Commissie zal worden besproken in de platformbijeenkomst van 19 april 2024.

11 december 2023

Europese Ondernemingsraad: verleden - heden - toekomst

Over de platformbijeenkomst van 3 november 2023 heeft Jan Verhagen een uitgebreid artikel geschreven voor de website van de Vrienden van de Historie van de Vakbeweging (VHV) >>>Lees het verslag van Jan Verhagen.<<<

15 november 2019

Survey of EWC Representatives 2018

Op een aantal punten is in de loop van de afgelopen jaren enige verbetering opgetreden in het functioneren van EOR's bij het vervullen van hun informatie- en communicatierol. Toch beperkt deze rol zich helaas nog te vaak tot het informatie-aspect en vindt consultatie niet of niet op tijd plaats. Sleutelfactoren daarbij lijken te zijn het aantal EOR-bijeenkomsten dat jaarlijks met het management wordt georganiseerd, ondersteuning door de vakbonden (vooral via de rol van een zgn. vakbondscoördinator) en de wijze waarop het management van bedrijven omgaat met de EOR.

In een goed bezochte netwerkbijeenkomst van de EOR Service van SBI Formaat en het EOR Netwerk van FNV gaf ETUI-onderzoeker Stan De Spiegelaere op 15 november 2019 in Utrecht een presentatie over de resultaten van het grote EOR-onderzoek dat ETUI in 2017/2018 heeft uitgevoerd. >>>Lees het verslag van deze bijeenkomst.<<<

12 april 2019

De EOR en work-related stress

Het thema "work-related stress" werd ingeleid door Nicole Pikkemaat, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid bij het SBI.

Er zijn verschillende goede redenen om dit onderwerp op de agenda van de EOR te plaatsen. De kosten die het gevolg zijn van dit soort klachten (medische kosten, productiviteitsverlies, ziekte-uitkeringen, etc.) zijn aanzienlijk en duurzame inzetbaarheid van medewerkers is voor veel bedrijven erg belangrijk. Voor de EOR is er ook een aantal wettelijke handvatten (Europese wet- en regelgeving), die het onderwerp bespreekbaar maken op Europees niveau.

Een aantal ontwikkelingen heeft invloed op de toenemende omvang van het probleem, zoals de continue bereikbaarheid van medewerkers, het gebruik van social media, werken in kantoortuinen of thuis (weinig of geen controle op werktijden) en internationalisering.

Om deze situatie te verbeteren, moet er meer gebeuren dan alleen er over praten:

 • stress signalen moeten tijdig worden herkend en stress bronnen moeten goed worden aangepakt;
 • voor alle bedrijfsonderdelen een risico-inventarisatie en -evaluatie en een plan van aanpak maken;
 • goed beleggen van Health & Safety in de organisatie, met bijvoorbeeld een preventiemedewerker;
 • aandacht voor de rol van de leidinggevende, collega's, etc.;
 • zorgen voor een gezond werktijdenbeleid.

In het tweede deel van de bijeenkomst is in een Open Space Café in kleine groepjes gediscussieerd over de volgende vragen:

 • Hoe krijg je het thema "work-related stress"op de agenda van de EOR?
 • Wat zijn specifieke aspecten van work-related stress in multinationale ondernemingen?
 • Welke rol kan de EOR spelen bij de aanpak van work-related stress?

Enkele belangrijke conclusies uit deze discussie zijn:

 • Maak zo veel mogelijk gebruik van bestaande tools (employee survey, urenregistratie, RI&E, etc.) en van de kernwaarden van je bedrijf.
 • Zoek medestanders in je bedrijf.
 • Benut de voorvergadering van je EOR om dit soort zaken te bespreken en ervaringen met elkaar uit te wisselen.
 • Let op cultuurverschillen (bijvoorbeeld een manager die uit een andere cultuur komt dan zijn medewerkers).
 • Grijp zo nodig incidenten aan om het onderwerp op de agenda te krijgen.
 • Zoek naar best practices en probeer die zo goed mogelijk in alle landen te benutten.
 • Zorg voor (h)erkenning van het probleem en maak een actieplan.
 • Zorg voor focuspunten en voor opvolging van gemaakte afspraken.

Beschikbare documenten:

6 april 2018

De EOR en bedrijfsdigitalisering

Dit actuele onderwerp werd ingeleid door Sjef Stoop, die eind 2017 in Brussel een congres heeft bijgewoond van het European Workers' Participation Competence Centre over het thema Beyond Restructuring. Daarin kwamen de onderwerpen IT standaardisatie en Internationale HRM standaardisatie uitgebreid aan de orde. Belangrijke conclusies over deze onderwerpen in de EWPCC conferentie waren o.m.:

 • In the future strategy and structure will more often follow IT systems.
 • HRM becomes increasingly strategic, international, digital and outsourced.

Hoewel over veel hiermee samenhangende besluiten op lokaal niveau vaak inspraakmogelijkheden voor medewerkers bestaan (in Nederland: instemmings- en adviesrecht), wordt dit door een geleidelijke en indirecte invoering vaak omzeild. Daardoor kan door de medewerkers vaak alleen achteraf een mening worden gegeven over de besluiten. Hierbij speelt ook een rol, dat het vaak meer gaat om de procedures dan om de besluiten als zodanig.

Met het aanschaffen van software applicaties voor IT en HRM wordt vaak veel meer in huis gehaald dan vooraf was voorzien. Daardoor ontstaat bij bedrijven de neiging om ook mogelijkheden van deze applicaties, waarover nog geen besluitvorming en afstemming met de medewerkers hadden plaats gevonden, te gaan gebruiken in de organisatie. De EOR is bij uitstek het platform om greep op deze ontwikkelingen te houden, o.m. door ervaringen in de verschillende landen met elkaar te vergelijken. Dat vraagt van de EOR o.m. vasthoudendheid, actieve leden en goede samenwerking met management en IT afdeling. Het feit dat onderwerpen worden aangeduid als global betekent niet dat de EOR er niet bij betrokken hoeft te worden.

In het tweede deel van de bijeenkomst vindt discussie in kleine groepjes plaats over de vragen:

 • Hoe krijgen we het thema digitalisering op de EOR agenda?
 • Hoe zorgen we er voor dat het privacy aspect voldoende aandacht krijgt bij digitaliseringsprojecten?
 • Hoe gaan we om met de zwarte doos van automatische besluitvorming/algoritmes?
 • Hoe kunnen we controleren welke (controle)modules van de software applicaties worden gebruikt?

Enkele belangrijke conclusies uit deze discussie zijn:

 • EOR leden moeten ook tussen de meetings door zo veel mogelijk ervaringen met elkaar uitwisselen.
 • Toets de onderhavige systemen aan de General Data Protection Regulation (en in Nederland aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wissel ook m.b.t. privacy aspecten tijdens de meetings en tussendoor zo veel mogelijk ervaringen met elkaar uit.
 • Probeer niet alleen op EOR niveau het management te beïnvloeden, maar probeer ook de nationale medezeggenschap/vakbondsdelegaties te versterken door goede informatie, uitleg, etc.
 • Probeer te achterhalen wie de vinkjes aanzetten, die (het gebruik van) de algoritmes bepalen. Gebruik ook hiervoor je mogelijkheden om kennis en ervaringen uit te wisselen met collega's uit andere landen.
 • Maak op EOR niveau en/of op landniveau afspraken over het gebruik van de verschillende mogelijkheden die de software applicaties (Workday, SuccessFactors, etc.) bieden en besteed daarbij ook voldoende aandacht aan de privacy aspecten.

Beschikbare documenten:

27 oktober 2017

fusies, overnames en bedrijfssplitsingen en de rol van de EOR daarbij

De bijeenkomst begon met een boeiend verhaal van René Heubach, tastecoördinator bij de Grolsche Brouwerijen, over de internationalisering bij Grolsch en de rol van Europese ondernemingsraden daarbij. In de discussie die daarover ontstond, bleek dat vrijwel ieder aanwezig EOR-lid wel te maken heeft gehad met fusies, overnames en bedrijfssplitsingen. De rol die EORen daarbij konden spelen, bleek zeer wisselend te zijn. Een bijzondere ervaring werd ingebracht door medewerkers van AkzoNobel, waar de (Nederlandse) centrale ondernemingsraad door de Ondernemingskamer is opgeroepen i.v.m. een rechtzaak tussen een activistische aandeelhouder en AkzoNobel. De presentatie van René Heubach is toegezonden aan de deelnemers van de platformbijeenkomst.

nieuw EOR-onderzoek Europees vakbondsinstituut

Aan het eind van de bijeenkomst zijn de deelnemers attent gemaakt op een nieuw EOR-onderzoek door het Europees Vakbondsinstituut (ETUI). Als EORen hieraan willen meewerken, kunnen zij contact opnemen met Stan De Spiegelaere, die in oktober 2016 voor ons platform een presentatie heeft gegeven over de rol van de Europese vakbeweging bij recente ontwikkelingen rond de EOR. Als de onderzoeksresultaten van het nieuwe onderzoek bekend zijn, zal daaraan aandacht worden besteed in een toekomstige platformbijeenkomst.

7 oktober 2016

Deze bijeenkomst stond in het teken van de mogelijke gevolgen van de Brexit voor Europese ondernemingsraden en SE Works Councils en van recente ontwikkelingen rond de EOR en de rol van de Europese vakbeweging daarbij. Het eerste onderwerp werd ingeleid door Sjef Stoop van de EOR Service van SBI Formaat en het tweede door Stan De Spiegelaere, die als researcher verbonden is aan het European Trade Union Institute (ETUI). Tot slot was er een beperkte terugkoppeling uit het project To.Be.E.EWC door Ernst Kuntz.

Brexit! EORs, Wat nu? (Sjef Stoop)

Er vanuit gaand dat het Verenigd Koninkrijk (VK) binnen enkele jaren de EU daadwerkelijk gaat verlaten (o.m. recente aankondiging premier May) en dat over duur en uitkomst van het daarvoor in gang te zetten proces (artikel 50) op dit moment alleen maar gespeculeerd kan worden, is het belangrijkste wat EORen op dit moment kunnen doen, zich voorbereiden op de situatie die door een uittreding van het VK kan ontstaan. Hierdoor kun je als EOR toekomstige onduidelijkheid voorkomen, bijvoorbeeld in het geval van heronderhandeling over de EOR-overeenkomst of het overeenkomen van een annex. Bij die voorbereiding kun je onderscheid maken tussen EORen die onder Engels recht functioneren (TICE-regulations) en EORen die alleen een vertegenwoordiging van het VK hebben. Bekijk in de presentatie van Sjef Stoop met wat voor zaken je zoal rekening kunt houden bij de voorbereiding van je EOR. Nuttige informatie over de mogelijke gevolgen van Brexit voor EORen is ook te vinden in een document van Oostenrijkse vakbonden.

Recente ontwikkelingen rond de EOR en de rol van de Europese vakbeweging daarbij.

Aan de hand van een korte schets van de achtergronden van de EOR-wetgeving en de uitkomsten van een aantal onderzoeken laat Stan De Spiegelaere zien waar we met deze wetgeving en met de EOR-praktijk stonden op het moment van de eerste evaluatie en aanpassingen en waar we nu staan. Uit recent onderzoek is gebleken dat de belangrijkste doelstellingen van de recast van 2009 (nog) niet zijn gerealiseerd. Dat is een signaal voor het evaluatieproces dat nu door de EU in gang gezet is.

Het is belangrijk dat EORen en vakbonden leren van zowel best practices als van worst practices. Ook na de verbeteringen van 2009 is Europese medezeggenschap nog steeds hoofdzakelijk iets dat je zelf moet doen (do it yourself). Daarvoor spelen deskundigheid en ervaring een belangrijke rol. Vakbonden kunnen daarbij een helpende hand bieden. Lees het korte verslag van de inleiding van Stan De Spiegelaere en zijn presentatie.

Bij de discussie over dit onderwerp komt o.m. naar voren dat het creëren en/of activeren/actief houden van Europese vakbondsnetwerken voor (EOR-)bedrijven (de zgn. trade union alliances) nog maar mondjesmaat op gang lijkt te komen en dan ook nog vaak moeizaam verloopt. In bedrijven die te maken hebben met verschillende Europese vakbondsfederaties (ETUFs) komt daar nog het probleem bij van de samenwerking tussen die ETUFs. Op papier is dat meestal wel geregeld, maar in de praktijk lijkt dat vaak niet echt soepel te verlopen. Een zelfde soort probleem doet zich voor bij de invulling van de door de ETUFs voorziene rol van vakbondscoördinator voor Europese ondernemingsraden. Goed gedefinieerd in de EWC guidelines van de verschillende ETUFs, maar moeilijk om daarvoor de juiste mensen te vinden (motivatie, kennis, tijd, etc.). Hier lijkt een belangrijke rol te zijn weggelegd voor de bij de ETUFs aangesloten nationale vakbonden (de affiliates).

Project To.Be.E.EWC

Van 2014 tot 2016 is op initiatief van de Italiaanse vakbond FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) een project To.Be.E.EWC (Towards a better employee involvement in undertakings: roles and tasks of the main actors in establishing and improving European Works Councils) uitgevoerd. Dat project had als belangrijkste doel het creëren van een aantal manuals en checklists, alsmede een website, ten behoeve van verschillende actoren in het proces voor (de totstandkoming van) een EOR. Aan het project hebben vakbonden deelgenomen uit Italië, Malta, Nederland, Roemenië en Zweden. Voor Nederland is FNV-bestuurder Carla Kiburg nauw betrokken geweest bij het project. Op 30 september 2016 heeft in Brussel een afsluitende bijeenkomst van dit project plaatsgevonden, waarin de resultaten zijn gepresenteerd en besproken. De opgeleverde documentatie zal worden vertaald in de talen van de verschillende landen.

De ten behoeve van dit project gecreëerde website is al in het Engels beschikbaar. In de landen die hebben deelgenomen moet nog een afsluitende workshop worden georganiseerd. Die bijeenkomst zal worden gehouden in de periode van 7 tot en met 10 november 2016 in Amsterdam of Utrecht. Op de daarvoor bestemde uitnodiging vind je meer informatie over deze workshop en kun je je aanmelden en je voorkeuren voor datum en lokatie kenbaar maken. Vanwege de interessante uitkomsten van dit project bevelen wij van harte aan om deze workhop bij te wonen.

Beschikbare documenten:

terug naar boven

1 november 2013 (samen met FNV Formaat/EOR Service)

Van de platformbijeenkomst die FNV Formaat/EOR Service en EOR Bondgenoten samen hebben georganiseerd op 1 november 2013 is een verslag beschikbaar op de website van FNV Formaat. Sprekers bij deze bijeenkomst waren Mariëtte Patijn, lid van het dagelijks bestuur van FNV verantwoordelijk voor cao-coördinatie, het sociaal accoord, netwerk Flex en Vrouw, medezeggenschap en (de campagne) Gewoon Goed Werk, en Sascha Meijer, adviseur internationale zaken bij FNV Bondgenoten.

Beschikbare documenten:

terug naar boven

6 juni 2013 (thema: Cercas-resolutie; samen met FNV Formaat/EOR Service)

Van deze eerste gezamenlijke platformbijeenkomst van FNV Formaat/EOR Service en EOR Bondgenoten is een verslag beschikbaar op de website van FNV Formaat. De bijeenkomst werd namens de uitgenodigde Europarlementariër Thijs Berman (PvdA), die verhinderd was, bijgewoond door zijn fractiemedewerker Bernard Naron.

Beschikbare documenten:

terug naar boven

5 februari 2013

Tijdens deze derde bijeenkomst is door Fred Petersson, voorzitter van de SE Works Council van Equens, een presentatie gehouden over de SE Works Council. Deze presentatie is beschikbaar. Verder zijn presentaties gehouden door Ton Damen, lid van de EOR van HP, over een case over hoe de EOR probeert zijn recht te krijgen om te functioneren als werknemersvertegenwoordiging op Europees niveau bij een grote afslankingsoperatie en hoe de EOR zelf kan bepalen of en wie hij in voorkomende gevallen als expert kan inhuren, en door André Joosten, partner bij Sprengers Advokaten (voorheen Advokatenkollektief) uit Utrecht, over een aantal juridische aspecten van Europese medezeggenschap.

Beschikbare documenten:

terug naar boven

23 maart 2012

Deze tweede bijeenkomst van EOR Bondgenoten werd ingeleid door Ellen Dekkers, lid van het bestuur van FNV Bondgenoten. Vervolgens werden presentaties gegeven door Europarlementariër Dennis de Jong over de wijze waarop in het Europees Parlement met een aantal zaken m.b.t. sociaal beleid wordt omgegaan, alsmede een aantal instrumenten die de Europarlementariërs ter beschikking staan en door Sjef Stoop, trainer/adviseur bij FNV Formaat/EOR Service over instrumenten die EORen ter beschikking staan op het Internet.

Beschikbare documenten:

terug naar boven

31 oktober 2011

foto Henk van der Kolk De eerste platformbijeenkomst van EOR Bondgenoten met een openingswoord door Henk van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten en presentaties van Jan Cremers (o.m. voormalig Europarlementariër) over de achtergronden van de politieke besluitvorming m.b.t. Europese ondernemingsraden en Marielle van der Coelen, trainer/adviseur bij FNV Formaat/EOR Service, over de highlights uit de gewijzigde EOR-wetgeving.

Beschikbare documenten:

terug naar boven